Vedtægter for Culture Up North

§ 1 Navn, formål & hjemsted

1.1 Kulturforeningen Culture Up North, har til formål at tilbyde vendelboerne kulturelle oplevelser, i form af musikarrangementer, foredrag, sport, konkurrencer, teater m.m. Samt bidrage til at give vores medlemmer et stærkt netværk med fællesskab og sammenhold, på tværs af by-, aldersgrænser og baggrund.

1.2 Foreningen har hjemsted i Hjørring kommune.

§ 2 Medlemskab

2.1 Alle med interesse i foreningen kan optages som medlem.

2.2 Ledelsen kan udelukke medlemmer, hvis vedkommende modarbejder foreningens formål, eller på anden vis skader foreningens idéer eller omdømme.

2.3 Medlemmer er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingens fastsatte kontingent på 50 kroner pr. kalenderår.

§ 3 Foreningens aktivitetsniveau

3.1 Culture Up North afholder mellem 3 – 10 arrangementer om året

§ 4 Bestyrelsen

4.1 Foreningen køres med en kollektiv ledelsesform, i form af én formel leder, samt kassér.

4.2 Den formelle leder og kassér er på valg hvert 2. år. Genvalg kan finde sted.

4.3 Ved fællesmøder, kan medlemmer stemme om nye arrangementer, og nye tiltag vedrørende foreningen. Det er dog påkrævet at man prioriterer foreningens behov højt, samt at man påtager sig et ansvar for helheden.

4.4 Foreningens formelle leder, har det overordnede ansvar, og kan træffe beslutninger ved uenigheder blandt medlemmer.

4.5 Det er den formelle leder der indkalder til fællesmøder efter behov

§ 5 Økonomi

5.1 Foreningens regnskab følger kalenderåret. 1/1 – 31/12

5.2 Regnskabet forelægger senest 1. februar til godkendelse for ledelsen

§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.2 Culture Up North, afholder generalforsamling i marts måned. Foreningen varsler på de sociale medier, generalforsamlingen senest 14 dage før.

6.3 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.

6.4 Medlemmer, der møder op til generalforsamlingen, kan stille op til valg.

6.5 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – Dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.
– Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning
– Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis tre medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kampvalg.

6.6 Dagsorden for generalforsamling

  1.  Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Lederens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af leder + kassér (hvert 2. år)
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§ 8 Vedtægtsændringer & opløsning af foreningen

8.1 Vedtægtsændringer kan ske ved minimum ¾ af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

8.2 Fristen for forslag til vedtægtsændringer, skal være i hænde seneste 1. februar.

Opløsning af foreningen

8.3 Nedlægning af foreningen vedtages ved 90% flertal, i to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være ekstraordinær generalforsamling.

8.4 Foreningens formue skal ved nedlæggelse gå til støtte til lignende foreninger i Vendsyssel

§ 9 Aftaleret

9.1 Hele ledelsen har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.